top of page

CANTIENICA® metodo licencijos programa Instruktoriaus/-ės licencijos sutartis

sudaryta tarp                      

 

VšĮ MOTUS REGULARIS

(toliau vadinamos  licencijos davėju (licenciaru)

 

ir

 

Vardas Pavardė

(toliau vadinamo licencijos gavėjas (licenciatu), nepriklausomai nuo lyties)

 

I Preambulė

 

 

  1. Bendrovė „Cantienica AG“ yra kelių CANTIENICA prekės ženklų, kurie, be kita ko, yra įregistruoti visoje Europoje, savininkė. Dėl intensyvių „Cantienica AG“ pastangų ir pateikimo į rinką, CANTIENICA  prekės ženklai Europoje tapo plačiai žinomi dėl 9 ir 16 klasės prekių bei 41 klasės paslaugų, visų pirma susijusių su CANTIENICA metodu ir jo įgyvendinimu.

 

  1. Licenciaras iš bendrovės „Cantienica AG” gavo bendrąją  licenciją Lietuvai, kurios esmė – prašymas  sudaryti licencijos sutartis ir sukurti  CANTIENICA instruktorių bei CANTIENICA studijų tinklą Lietuvoje.

 

  1. Licenciatas yra baigęs vieną ar kelis CANTIENICA metodo mokymo modulius ir nori dirbti CANTIENICA instruktoriumi. Licenciatas supranta, kad CANTIENICA prekės ženklai turi gerą reputaciją, yra gerai žinomi ir pripažįsta juos. Todėl licenciatas nori pasinaudoti puikiu CANTIENICA prekės ženklų įvaizdžiu ir sudaryti šią licencijos sutartį.
     

  2. Jei licenciatas dar nėra baigęs CANTIENICA metodo mokymo modulio, jis gali sudaryti šią licencijos sutartį su sąlyga, kad pirmasis mokymo modulis bus sėkmingai baigtas. Jei licenciatui nepavyktų pabaigti būtinų mokymų, ši sutartis nutraukiama, nepaisant to, kad sutartis buvo pasirašyta.

 

Atsižvelgiant į tai, šalys sudaro šią sutartį:

 

II Individualios nuostatos

 

1. Licencijos objektas

 

1.1. CANTIENICA AG suteikia licencijos gavėjui neišimtinę licenciją naudoti šį prekės ženklą:

 

Tarptautinės registracijos nr. 690111 - CANTIENICA

 

Licencija galioja tik šioje teritorijoje:

    Lietuvos Respublika

 

 

1.2. Licencija suteikiama šioms paslaugoms:

 

41 klasė: Paslaugos švietimo, mokymo ir pramogų srityse; Kultūrinės veiklos vedimas ir palaikymas, kursų ir seminarų vedimas, kūno rengybos paslaugos, įskaitant sporto klubų veiklą.

 

Licencija teikti aukščiau išvardytas paslaugas yra apribota ir teikiama tik pamokoms (treniruotėms) pagal CANTIENICA metodą vesti. Teikdamas paslaugas, licenciatas įsipareigoja naudoti tik bendrovės CANTIENICA sukurtas priemones arba tokias priemones, kurias CANTIENICA patvirtino raštu.

 

1.3. Ši licencija nėra išimtinė. Tiek licenciaras, tiek Cantienica AG turi teisę suteikti licencijas tretiesiems asmenims naudoti CANTIENICA prekės ženklus šios sutarties galiojimo metu. Todėl licenciaras, „Cantienica AG“ ir kiti CANTIENICA licencijos turėtojai gali naudoti prekės ženklus, jei su licenciaru buvo sudaryta licencijos sutartis.

 

1.4. Licencija naudojama tik paslaugoms, nurodytoms šios sutarties 1.2. skyriuje, teikti. Draudžiama naudoti licenciją bet kokiais kitais tikslais. Naudojamo prekės ženklo forma yra pateikta šios sutarties 1 priede. Bet koks ženklo naudojimas, kuris nukrypsta nuo 1 priede pateiktos ženklo formos, arba dalinis ženklo naudojimas yra nepriimtinas ir yra laikomas esminiu sutarties pažeidimu.

 

1.5. Licenciatas privalo naudoti prekės ženklą.Jis turi laikytis licenciaro ir bendrovės Cantienica AG reikalavimų. Bet koks kitoks CANTIENICA ženklų naudojimas yra draudžiamas ir yra laikomas sunkiu sutarties pažeidimu. Šalia prekės ženklo turi būti rašomas ženklas ®. Bendrovė CANTIENICA savo nuožiūra dėl šio žeklo naudojimo gali duoti nurodymus.

 

1.6. Kai licenciatas naudoja prekės ženklą, tai su tuo susijęs prestižas bus priskiriami bendrovei „Cantienica AG“. Jei tam tikroje teisinėje situacijoje licenciatas pareikštų kokias nors teises į licencijuotą prekės ženklą, licenciatas įsipareigoja bendrovei „Cantienica AG“ nemokamai ir gavęs pirmąjį prašymą perduoti visas susijusias teises. Ši nuostata galioja net ir pasibaigus sutarčiai, tol, kol licenciatas turi kokias nors teises į CANTIENICA prekių ženklus.

 

1.7. „Cantienica AG“ kuria autorių teisių saugomus vadovėlius ir kitus autorių teisių saugomus darbus (pvz.: treniruočių vadovus), kurie paaiškina ir iliustruoja CANTIENICA metodą. Licenciatui suteikiama teisė dirbti CANTIENICA metodo instruktoriumi ir siūlyti pamokas pagal savo  išsilavinimo lygį ir pagal CANTIENICA metodo reikalavimus (lygiai: bronza, sidabras, auksas, platina). Gali būti naudojamos tik priemonės, aprašytos CANTIENICA vadovėliuose arba tokios priemonės, kurias autorizavo bendrovė „Cantienica“.

 

1.8. Instrukcijas ir iliustracijas, padedančias licenciatui pasiruošti treniruotei ir iliustruojančias CANTIENICA metodą, galima įsigyti tik iš bendrovės CANTIENICA. Draudžiama dauginti CANTIENICA treniruočių vadovėlius  ir CANTIENICA iliustracijas. Licenciatas patvirtina, kad pagal CANTIENICA metodą jokiomis aplinkybėmis nekurs, neskelbs ir kokiu nors būdu nenaudos išvestinių darbų. Tai apima, bet neapsiriboja, vaizdo įrašų, iliustracijų, internetinių transliacijų ar vadovėlių kūrimą ir jų publikavimą bet kokia forma.

 

Pagal šią sutartį licenciatas neturi teisės CANTIENICA metodu mokyti trečiųjų šalių.

 

1.8. Licenciatas turi teisę laikydamasis taisyklių naudoti 1.2. šios sutarties  skyriuje aptartą prekės ženklą savo studijos reklamos tikslais, savo studijoje arba komercinėse ir biurų patalpose bei savo tinklalapyje. Prekės ženklai turi būti atkuriami taip, kaip nurodyta šios sutarties 1 priede. Draudžiama CANTIENICA prekių ženklus atkurti kitu pavidalu. Tai yra laikoma rimtu sutarties pažeidimu.

 

1.9. Licenciatas sutinka, kad nei jis, nei joks jo vadovas, atstovas, dukterinė ar asocijuota įmonė ar trečiosios šalys, betarpiškai susijusios su juo, jokiu būdu negali patentuoti, registruoti ar naudoti įmonės ar bendrovės pavadinimo su ženklu CANTIENICA arba su į jį panašiu simboliu, kurį galima supainioti su CANTIENICA. Šios sąlygos nesilaikymas yra esminis sutarties pažeidimas.

 

2. Reikalavimai licenciatui

 

2.1. Licenciatas patvirtina, kad yra atestuotas CANTIENICA metodo instruktorius arba lanko mokymus, kuriuos baigęs gaus atitinkamą pažymėjimą (sertifikatą). Šios sutarties 1 priede pateikiami skirtingi sertifikatų lygiai. Licenciatas sutinka naudoti licencijuotą prekės ženklą CANTIENICA ir nurodyti atitinkamą lygio pavadinimą, t.y., bronzos, sidabro, aukso ar platinos lygis, kaip nustatyta šios sutarties 1 priede.

 

Jei licenciatas yra nesertifikuotas CANTIENICA metodo instruktorius arba dar nėra baigęs jokių mokymų, po kurių suteikiamas pažymėjimas (sertifikatas), tai ši sutartis bus sudaroma su sąlyga, kad licenciatas gaus pažymėjimą per dvylika mėnesių nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Jei licenciatas per tą laiką nesugeba baigti mokymų pagal atitinkamą CANTIENICA metodo lygį, ši sutartis, nepaisant pasirašymo, neįsigalios. Jei autorinis atlyginimas jau buvo sumokėtas, tai įmoka bus grąžinta. Licenciatas aiškiai pareiškia, kad nenaudos prekių ženklų CANTIENICA iki tol, kol sėkmingai nebaigs mokymų ir negaus atitinkamų pažymėjimų. Iki to laiko jam leidžiama  vesti pamokas pagal CANTIENICA metodą tik gavus licenciaro rašytines instrukcijas. Be licenciaro nurodymų draudžiama rengti mokymus pagal CANTIENICA metodą. Bet koks nukrypimas nuo šios nuostatos yra rimtas sutarties pažeidimas.

 

2.2. Tik sertifikuoti instruktoriai gali naudoti CANTIENICA metodą treniruočių metu. Licenciatas įsipareigoja nevesti jokių  treniruočių, kurioms vesti nėra įgijęs atitinkamo sertifikato pagal CANTIENICA metodą. Bet koks nukrypimas nuo šios nuostatos yra rimtas sutarties pažeidimas.

 

3. Teisių perdavimas ir sublicencijų išdavimas

 

3.1. Licenciatas neturi teisės sudaryti sutarčių dėl sublicencijų, perduoti teisės į  licencijas tretiesiems asmenims arba sudaryti sutartis bendrovės  „Cantienica AG“ ar licenciaro vardu.

 

3.2. Šią licencijos sutartį licenciaras bet kuriuo metu gali perduoti bendrovei „Cantienica AG“. Licenciatas pareiškia, kad jis sutinka perduoti sutartį bendrovei „Cantienica AG“. Pranešimas apie licencijos sutarties perleidimą bendrovei turi būti pateiktas raštu.

 

4. Paslaugų kokybė

 

4.1. Visas šios susitarties 1.2 punkte licencijuotas paslaugas turi siūlyti ir teikti sertifikuoti instruktoriai.

 

4.2. Licenciatai ar instruktoriai gali siūlyti tik paslaugas pagal CANTIENICA metod1 ir naudoti „Cantienica“ patvirtintas priemones, atitinkančius jų išsilavinimo lygį, t.y. bronzos, sidabro, aukso ar platinos lygį. Licenciatas įsipareigoja nuolat užtikrinti kokybę ir atnaujinti žinias apie CANTIENICA metodą. Iš jo taip pat reikalaujama reguliariai,t.y.  bent kartą per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, lankyti CANTIENICA AG kvalifikacijos kėlimo kursus pagal įgytą lygį arba baigti kito lygio (sidabro, aukso, platinos) mokymus. Jei licenciatas nelankys kvalifikacijos kėlimo kursų, tai licencija be išankstinio įspėjimo nutraukiama einamųjų kalendorinių metų pabaigoje.

 

4.3. Licencijuotos paslaugos turi būti teikiamos patalpose, kurios atitinka prekės ženklo įvaizdį ir CANTIENICA kokybės standartus. Jei verslo ir biurų patalpos neatitinka šių kokybės standartų, tai yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu

 

4.4. Licenciatas neturi teisės rengti trečiųjų šalių būti  instruktoriais pagal  CANTIENICA metodą ir išduoti sertifikatų.

 

4.5. Licenciaras ir bendrovė „Cantienica AG“ turi teisę bet kuriuo metu atlikti licenciato teikiamų paslaugų kokybės kontrolę. Ši teisė taip pat taikoma siekiant  patikrinti patalpas, kuriose teikiamos paslaugos, įskaitant dalyvavimą mokymuose, kursuose ir pan. Jei licenciatas nesuteikia licenciarui ar bendrovei „Cantienica AG“ teisės atlikti patikrinimą, tai yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

5. Licencijos mokestis

 

5.1. Licenciatas privalo sumokėti licenciarui metinį licencijos mokestį. Sudarius šią licencijos sutartį, reikia mokėti 167,00 EUR (Vieno šimto šešiasdešimt septynių Eurų 00ct.) vienkartinį licencijos mokestį. Be to, už kiekvienus įmokų metus nuo pirmųjų įmokų metų mokamas  144,00 EUR ( Vieno šimto keturiasdešimt keturių  EUR 00 ct.) mokestis, jei mokama kasmet,  ir  168,00 EUR (Vieno šimto  šešiasdešimt aštuonių Eurų 00ct.)  (14,00 EUR per mėnesį), jei mokama kas mėnesį. Licencijos mokestis mokamas pirmą mėnesio dieną, jei mokama  kas  mėnesį, arba pirmąją naujo sutarties laikotarpio dieną, jei mokama kartą per metus.

 

5.2. Sudarius sutartį, licencijos mokestis turi būti sumokėtas nevėliau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo.

 

5.3. Licencijos mokestis gali būti koreguojamas naujo sutarties laikotarpio pradžioje atsižvelgiant į įprastą įspėjimo terminą.

6. Teisė į prekės ženklus

 

6.1. Licenciatas žino apie CANTIENICA prekių ženklų paraiškų ir registracijų, kurioms suteikiama licencija, dabartinę būklę. „Cantienica AG“ leido licenciarui imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išlaikytos prekės ženklo registracijos, ir visų pirma laiku sumokėti visi periodiniai mokesčiai. Pasikeitus teisių į prekės ženklą statusui, „Cantienica AG“per 30 (trisdešimt) dienų informuoja licenciarą, kuris savo ruožtu informuoja licenciatą apie tokį pasikeitimą. Tačiau „Cantienica AG“ ir licenciaras negarantuoja nei prekės ženklo prieinamumo, teisių į prekės ženklą pratęsimo, trečiųjų asmenų nebuvimo sutartoje teritorijoje, nei prekės ženklo naudojimo teisėtumo ar sunkumų nebuvimo registracijos procese.

 

6.2. Visi prekių ženklai yra išimtinė bendrovės „Cantienica AG“ ir jos filialų nuosavybė. Aiškiai sutariama, kad licenciatas neįgyja jokių teisių į prekės ženklus. Licenciatas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie gali turėti įtakos „Cantienica AG“ teisėms į prekės ženklus ar autorių teisėms.

 

6.3. Jei licenciaras sužino apie CANTIENICA prekės ženklų ir (arba) autorių teisių įstatymų pažeidimus, jis privalo nedelsdamas informuoti licenciatą. Tik licenciaras ir „Cantienica AG“ turi teisę imtis teisinių veiksmų dėl tokių pažeidimų, bet neprivalo to daryti.

 

7. Domenų vardai ir socialiniai tinklai

 

7.1. Ši licencijos sutartis  draudžia  licenciatui registruoti ir naudoti domenus, kuriuose yra simbolis CANTIENICA ar į jį panašus simbolis informacijos, reklamos ir pardavimo tikslais. Licenciatas privalo informuoti licenciarą apie ketinimą įregistruoti CANTIENICA domeną ir prieš registruodamas domeną privalo sudaryti rašytinę sutartį. Domeno, kuriame yra ženklas CANTIENICA ar panašus ženklas, registravimas nesudarius rašytinio susitarimo yra rimtas sutarties pažeidimas.

 

7.2. Licenciatas yra įpareigotas, nutraukus šią sutartį, be jokio išankstinio CANTIENICA prašymo per 30 dienų perleisti licenciarui visus domenus, kurie buvo registruoti  licenciato vardu arba jo kontroliuojamų ir teisiškai ar faktiškai susijusių trečiųjų šalių vardu, jei juose naudojamas CANTIENICA ar panašus ženklas. Ši nuostata galioja net ir pasibaigus sutarčiai, kol licenciatas licenciarui neperdavė visų CANTIENICA domenų.

 

7.3. Šia licencijos sutartimi, nesudarius papildomo priedo prie sutarties, licencijos turėtojui neleidžiama kurti profilių socialinės žiniasklaidos platformose (pvz., „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ ir kt.), jei profilio pavadinime yra simbolis CANTIENICA ar panašus simbolis ir (arba)  registruoti ir naudoti profilius, kuriuose yra simbolis CANTIENICA arba panašus ženklas, informacijos, reklamos ir pardavimo tikslais socialinės žiniasklaidos platformose. Licenciatas privalo informuoti VšĮ MOTUS REGULARIS apie savo ketinimus registruoti tokį profilį (paskyrą)  ir prieš registruodamas profilį pasirašyti priedą prie šios sutarties su licenciaru. Bet koks profilių, kurių pavadinime yra simbolis CANTIENICA ar panašus simbolis,  registravimas socialinės žiniasklaidos platformose nesudarius raštiškos sutarties su VšĮ MOTUS REGULARIS laikomas sunkiu sutarties pažeidimu.

 

7.4. Šios licencijos sutarties galiojimo metu licenciatas turi teisę naudoti prekės ženklą savo socialinės žiniasklaidos platformose informacijos, reklamos ir pardavimo tikslais. Prekės ženklo naudojimas turi atitikti licencijos davėjo kokybės standartus ir jokiu būdu negali pakenkti licenciaro įvaizdžiui, jo kūriniams ir paslaugoms. Jei licenciaras nurodo licenciatui, kad  prekės ženklas naudojamas nepaisant kokybės standartų ar CANTIENICA prekės ženklų ar licenciaro įvaizdžio, tai licenciatas privalo pašalinti trukdančią sąlygą per 10 dienų pagal licenciaro nurodymus. Jei licenciatas laiku neįvykdo licenciaro nurodymų, kyla pavojus licencijuotų prekės ženklų įvaizdžiui, o tai reiškia rimtą sutarties pažeidimą.

 

8. Įstatymų laikymasis ir draudimas

 

8.1. Licenciatas garantuoja, kad visa su šia sutartimi susijusi veikla atitiks visus galiojančius įstatymus, taisykles ir reglamentus. Licenciatas pripažįsta, kad turi visus įstatymais numatytus būtinus sutikimus, leidimus, registracijas, patvirtinimus, reikalingus produktų ir paslaugų pateikimui rinkai, pardavimui, platinimui ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Už visų galiojančių ir taikomų teisinių standartų laikymąsi yra atsakingas tik licenciatas.

 

8.2. Reikalaujama, kad licenciatas savo lėšomis sudarytų pakankamą civilinės  atsakomybės draudimo sutartį visam sutarties galiojimo laikui, kad padengtų bet kokią atsakomybę, susijusią su licenciato verslu, įskaitant visas galimas ar faktines pretenzijas, atsirandančias dėl žalos asmenims ar turtui, kylančias dėl licenciato įsipareigojimų pagal šią sutartį. Licenciarui paprašius, licenciatas pateiks draudimo įrodymą, kuriame nurodoma apdrausta rizika, draudimo suma ir galiojimo patvirtinimas.

 

9. Atleidimas nuo nuostolių atlyginimo

 

9.1. Licenciatas sutinka nepriskirti licenciarui, bendrovei „Cantienica AG“, dukterinėms įmonėms ir visiems pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, agentams ir jų atitinkamiems įpėdiniams, paveldėtojams ir teisių perėmėjams jokios atsakomybės, apsaugoti juos nuo pretenzijų, ieškinių, bylų, nuostolių, pretenzijų dėl žalos atlyginimo  ir išlaidų (ypač teismo išlaidų ir pagrįstų advokato mokesčių), atsirandančių dėl su šia sutartimi susijusios licenciato veiklos.

 

9.2. Licenciaras privalo apsaugoti licenciatą nuo visų pretenzijų, susijusių su nematerialios nuosavybės teisėmis, įskaitant ieškinius, bylas ir pretenzijas dėl žalos ir išlaidų, t.y. teismo ir pagrįstų advokato atlyginimo išlaidų, susijusių su licencijuoto prekės ženklo naudojimu. Kitais atvejais reikalavimas atleisti nuo nuostolių atlyginimo negalioja.

 

10. Sutarties galiojimo laikas ir nutraukimas

 

10.1. Ši sutartis įsigalioja (nurodyti datą): ..........................

 

10.2. Ši sutartis sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Pasibaigus šiam laikotarpiui, sutartis automatiškai vėl pratęsiama 12 mėnesių laikotarpiui, jei kuri nors sutarties šalis nenutraukė sutarties.

 

10.3. Bet kuri šalis gali nutraukti šią sutartį, įspėjusi prieš tris mėnesius iki sutarties laikotarpio pabaigos.

 

10.4. Kiekviena šalis turi teisę nutraukti sutartį be išankstinio įspėjimo raštu pranešdama adresu, nurodytu šios sutarties 12 punkte, jei (pasirinktinai):

 

- bet kuriai šaliai buvo pradėtas bankroto procesas, išskyrus atvejus, kai prašymas skelbti bankrotą atsiimamas ar atmetamas per 21 (dvidešimt vieną) dieną. Gavusi tokį prašymą, kiekviena šalis nedelsdama praneša apie tai kitai šaliai.

 

- Licenciatas nesumoka mokesčių daugiau kaip 60 dienų nuo atitinkamos sąskaitos-faktūros pagal šios sutarties 5 skyrių išrašymo datos.

 

- šalis padarė rimtą ir (arba) esminį sutarties pažeidimą arba neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų („pažeidžianti šalis“). Licenciatas taip pat padaro esminį sutarties pažeidimą, jei jis neatitinka nurodytų kokybės standartų arba pažeidžia licenciaro nurodymus.

 

Prieš nutraukdama sutartį be išankstinio įspėjimo, sutarties nepažeidusi šalis privalo raštu pranešti sutartį pažeidžiančiai šaliai apie esminį pažeidimą ar sutarties neįvykdymą ir paprašyti kuo greičiau ištaisyti sutarčiai prieštaraujančią sąlygą. Jei pažeidžianti šalis neištaiso pažeidimo ar vis tiek nevykdo sutarties sąlygų per 30 dienų nuo pranešimo iš sutarties nepažeidusios šalies gavimo, pažeidimo nepadariusi šalis gali sutartį nutraukti be išankstinio įspėjimo.

 

10.5. Licenciatas privalo nutraukti bet kokį „CANTIENICA“ prekės ženklo naudojimą, kai tik sutartis nutraukiama be įspėjimo. Pasibaigus sutarčiai, licenciatas privalo nutraukti bet kokį ženklo CANTIENICA naudojimą. Tai apima, bet tuo neapsiriboja, paslaugų, teikiamų pagal ženklą CANTIENICA, teikimą (pvz., mokymo paslaugų pagal CANTIENICA metodą, t.y. bronzos, sidabro, aukso ar platinos lygį teikimą), terminų „CANTIENICA instruktorius“ “, „CANTIENICA mokytojas“, „CANTIENICA mokytojas meistras“ naudojimą ir bet kokių pavadinimų naudojimą, kurie sudarytų įspūdį, tarsi licenciaras žadėtų išduoti sertifikatą. Panaikinus licenciją, licenciaras nustoja išduoti sertifikatus. Nutraukus licencijos sutartį ženklas CANTIENICA gali būti naudojamas tik rengiant gyvenimo aprašymus ir norint patvirtinti laikotarpį, kai buvo įgytas pažymėjimas.

 

11. Baigiamosios nuostatos

 

11.1. Ši sutartis ir jos priedai kartu sudaro vieną bendrą sutartį tarp šalių. Ši sutartis pakeičia visus ankstesnius žodinius ir rašytinius šalių susitarimus ir sutartis, susijusias su šios sutarties objektu.

 

11.2. Sutarties pakeitimai ir papildymai, įskaitant šią sutarties sąlygą, turi būti padaryti raštu ir pasirašyti šalių įgaliotų atstovų. Šis reikalavimas yra būtina sąlyga, kad galiotų sutarties pakeitimai ir papildymai. Šios sąlygos atsisakymas įmanoma tik laikantis galiojimo reikalavimo.

 

11.3. Jei viena iš šios sutarties sąlygų  taptų negaliojanti ar neveiksminga, tai neturi įtakos likusių sutarties sąlygų galiojimui. Šalys įsipareigoja pakeisti negaliojančias nuostatas naujomis nuostatomis, kurios teisiškai būtų kuo artimesnės negaliojančių nuostatų turiniui. Jei šalys nepriima draugiško sprendimo pakeisti negaliojančią, neveiksmingą ar neįgyvendinamą nuostatą, bendrosios kompetencijos teismai nusprendžia dėl šios sąlygos pritaikymo.

 

11.4. Bet kurios šalies atsisakymas pasinaudoti teisėmis pagal šią sutartį tam tikru metu ar per tam tikrą laikotarpį nelaikomas tos šalies teisės atsisakymu ar atsisakymu ją įgyvendinti vėliau.

 

11.5. Šiaulių miesto teismas yra atsakingias už visų šalių ginčų, kylančių dėl šios sutarties galiojimo, vykdymo, aiškinimo, taikymo ir įgyvendinimu, vertinimą.

 

11.6. Šią sutartį reglamentuoja išimtinai Lietuvos įstatymai, išskyrus kolizijų teisę ir  įskaitant tarptautines sutartis.

 

12. Pristatymo adresas

 

12.1. Visa su šia sutartimi susijusi informacija arba pranešimai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Visi pranešimai, susiję su šia Sutartimi, turi būti siunčiami šiais el. pašto  adresais:

 

Licenciaras    saulius.daunoras@hotmail.com

Licenciatas    [el.pašto adresas]

 

12.2. Pranešimai pagal šios sutarties 10 skyrių turi būti siunčiami el. paštu ir registruotu laišku atitinkamos šalies adresu. Šis pašto adresas galioja tol, kol atitinkama šalis raštu informuoja kitą šalį apie adreso pasikeitimą.

 

 

 

Vieta ir data Šiauliai. 2019.10.31

 

 

 

........................................................ ...........                                                                                  

Saulius V.Daunoras                                            

 

Du egzemplioriai

 

 

 

 

1 PRIEDAS: Licencijuotų prekių ženklų sąrašas

 

Ženklai pagal lygius  

Oficialus įgyto išsilavinimo patvirtinimas.  Šis logotipas dedamas ant diplomo, ant dalyvio pažymėjimų ir pan.

CANTIENICA® metodas. 1 lygis.  Bronza

 

CANTIENICA®  metodas. 2 lygis.  Sidabras 

 

CANTIENICA® metodas. 3 lygis.  Auksas

 

CANTIENICA® metodas.  4 lygis. Platina

bottom of page