top of page

Licencijos sutarties priedas

Domenų registravimo ir naudojimo licencija

 

tarp

 

VšĮ MOTUS REGULARIS, Novatorių 27, Vijoliai, 76310 Šiaulių r.

(toliau sutartyje vadinama MOTUS REGULARIS)

 

ir

 

……………………………………………………….

Pavardė, vardas, adresas

(toliau sutartyje vadinamo licencijos gavėju (licenciatu), nepriklausomai nuo lyties)

 

Šalys sudaro toliau nurodytą licencijos sutarties „Licencijos programos CANTIENICA® metodas, instruktorių licencijos sutartis“ (nurodyti datą: metai, mėnuo, diena)  priedą dėl domenų registracijos ir naudojimo:

 

 

1. VšĮ MOTUS REGULARIS, ĮK 303027532, turėdama išskirtinę licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje naudoti tarptautinės registracijos prekinį ženklą Nr.690111 – CANTIENICA, MOTUS REGULARIS suteikia licencijos gavėjui teisę naudoti toliau nurodytą (-us) domeną (-us),................................................................................................  pageidaujamas domeno pavadinimas (galima rinktis keletą)

 

Pateikti pavadinimą pasirinktam domenų registratoriui ir naudoti domeną siūlant mokymus, kursus, seminarus, užsiėmimus pagal CANTIENICA® metodą bei kviesti registruotis į juos, taip pat parduodant CANTIENICA® produktus. Bet koks kitas nukrypimas nuo šios domeno naudojimo paskirties laikomas rimtu sutarties pažeidimu. Jei sutarties pažeidimas nepašalinamas per 30 dienų nuo rašytinio MOTUS REGULARIS prašymo gavimo, MOTUS REGULARIS turi teisę nedelsdama nutraukti sutartį. Draudžiamas perleisti sutartį ir suteikti sublicencijas.

 

2. Licencijos gavėjas turi teisę kurti paskyras socialiniuose tinkluose (pvz., „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“ ir kt.) su prekės ženklo pavadinimu CANTIENICA® ir registruoti bei naudoti tas paskyras informacijos, reklamos ir pardavimo tikslais socialiniuose tinkluose.

 

3. Licenciatas privalo sumokėti MOTUS REGULARIS metinį licencijos mokestį. Sudarius šią licencijos sutartį, bus imamas 110,00 EUR (šimto dešimties Eurų, 00ct.) vienkartinis licencijos mokestis. Papildomai  už domeną mokamas metinis 36,00 Eurų (3,00 Eurai per mėn.) licencijos mokestis, jei mokama kartą per metus, arba 60,00 Eurų (5,00 Eurai per mėnesį), jei mokama kas mėnesį, už kiekvienus įmokų metus pradedant nuo pirmųjų įmokų metų. Licencijos mokestis mokamas pirmą mėnesio dieną, jei mokama kas mėnesį, arba pirmąją sutarties laikotarpio dieną, jei mokama kasmet.

 

 

4. Tarp  MOTUS REGULARIS ir licencijos gavėjo sudarytoje licencijos sutartyje „ CANTIENICA® instruktoriaus (-ės) licencijos sutartis“ aptartos prekės ženklo CANTIENICA naudojimo sąlygos yra neatsiejama šios sutarties dalis. Jos taikomos tais atvejais, jei šioje sutartyje dėl domeno registracijos ir naudojimo nesusitarta kitaip.

 

5. Jei licencijos gavėjas nori įregistruoti papildomus domenus, tai turi būti suderinta raštu. Tai galima padaryti papildant šią sutartį. Kad papildymai galiotų, juos turi pasirašyti abi šalys, taip pat turi būti nurodytas domeno pavadinimas ir data.

 

6. Visi prekių ženklai yra išimtinė bendrovės CANTIENICA ir jos filialų nuosavybė. Aiškiai sutariama, kad licencijos gavėjas neįgyja jokių teisių į prekės ženklus. Licencijos gavėjas privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių turėti įtakos CANTIENICA teisėms į prekės ženklus ir autorių teises. Licencijos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad bet koks CANTIENICA prestižo padidėjimas, atsirandantis dėl paslaugų teikimo, yra išimtinė bendrovės CANTIENICA nuosavybė ir priklauso tik jai.

 

7. Licencijos gavėjas privalo laikytis MOTUS REGULARIS instrukcijų dėl prekės ženklo naudojimo internete. Gavęs rašytinį MOTUS REGULARIS prašymą, licencijos gavėjas privalo nedelsdamas ištrinti ar pataisyti įrašus.

 

8. Licencijos gavėjas visus reikalavimus, teises, ypač autorių teises, taip pat reikalavimus dėl turinio ir kuriant licencijuotus domenus panaudotų išeities kodų, darbų, medžiagų ir dokumentų perduoda bendrovei CANTIENICA. Tas pats pasakytina apie paskyras, kurias licencijos gavėjas sukuria socialiniuose tinkluose. Teisės perduodamos bendrovei CANTIENICA visame pasaulyje, neatsižvelgiant į jų kilmės vietą ar sukūrimo laiką. Taigi tik CANTIENICA yra viso turinio ir pagrindinių išeities kodų, kūrinių, medžiagų, dokumentų ir kitos medžiagos, kurią perduoda licencijos gavėjas, savininkas ir tik bendrovė CANTIENICA gali laisvai naudoti, modifikuoti, redaguoti tokį turinį ir jo pagrindinius išeities kodus, darbus, medžiagas, dokumentus ir bet kurią kitą medžiagą, kurią pasirenka naudoti, neįpareigodama pranešti apie tai licenciatui. Licenciatui nebus atlyginta už perduotas teises, pretenzijas ar reikalavimus į domenų ir socialinių tinklų paskyrų turinį, kurį jis sukūrė pagal šią Sutartį, taip pat į turiniui kurti panaudotus išeities kodus, darbus, medžiagą, dokumentus ir kitokią medžiagą. Šalyse, kuriose pretenzijos, teisės, reikalavimai ir autorių teisės į turinį ir jo pagrindinius išeities kodus, kūrinius, medžiagą, dokumentus ir kitą medžiagą negali būti teisiškai perduotos bendrovei CANTIENICA, licencijos gavėjas perduoda tokias teises tokia apimtimi, kokia leidžiama, ir suteikia  bendrovei CANTIENICA nemokamą, neterminuotą (arba, jei tai toje šalyje nėra įmanoma teisiškai, tai 30 metų laikotarpiui), išskirtinę, visame pasaulyje galiojančią, neribotą, sublicencijuojamą ir neatšaukiamą licenciją visoms pretenzijoms, teisėms ir įsipareigojimams, o visų pirma autorių teisėms, taip pat reikalavimams, kylantiems dėl produktų, dizaino, kūrinių, darbų ir dokumentų.

 

9. Per šios sutarties galiojimo laikotarpį licencijos gavėjas turi teisę naudoti darbus, turinį, išeities kodus, medžiagą, dokumentus ir kitą medžiagą pagal šios sutarties 8 skyrių. CANTIENICA įsipareigoja nesinaudoti savo teisėmis pagal šios sutarties 8 skyrių per visą šios sutarties galiojimo laikotarpį. Tai netaikoma įgyvendinant autorių teises uždrausti naudotis kūriniu.

 

10. Licenciatas siūlo paslaugas minėtuose domenuose ir socialinių tinklų paskyrose savo sąskaita ir savo rizika. Jis prisiima visą atsakomybę už žalą, padarytą dėl jo veiklos. Licenciatas sutinka nepriskirti bendrovei „Cantienica AG“, dukterinėms įmonėms ir visiems pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, agentams ir jų atitinkamiems įpėdiniams, paveldėtojams ir teisių perėmėjams jokios atsakomybės, apsaugoti juos nuo pretenzijų, ieškinių, bylų, nuostolių, pretenzijų dėl žalos atlyginimo  ir išlaidų (ypač teismo išlaidų ir pagrįstų advokato mokesčių), atsirandančių dėl su šia sutartimi susijusios licenciato veiklos.

 

11. Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo, ir yra sudaryta neterminuotam laikui. Sutartis gali būti nutraukta kasmet pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, įspėjus prieš tris mėnesius. Kiekviena šalis turi teisę nutraukti sutartį iš anksto nepranešusi apie tai raštu, jei vienai iš šalių buvo pradėtas bankroto procesas, išskyrus atvejus, kai šis prašymas atsiimamas ar atmetamas per 21 dieną. Gavusi tokį prašymą dėl bankroto paskelbimo, kiekviena šalis nedelsdama praneša apie tai kitai šaliai.

 

12. Licenciatas privalo sutarties nutraukimo dieną perduoti MOTUS REGULARIS visus licenciato vardu ar jo kontroliuojamų licencijos gavėjų arba su juo teisiškai ar faktiškai susijusių trečiųjų asmenų vardu registruotus domenus ir socialinių tinklų paskyras, jei pavadinime vartojamas yra prekės ženklas  „CANTIENICA®“ ar panašus simbolis. Jei šis įsipareigojimas nebus įvykdytas, jis galios tol, kol bus įvykdytas.

 

13. Sutarties pakeitimai ir papildymai, įskaitant šią sutarties sąlygą, turi būti padaryti raštu ir pasirašyti šalių įgaliotų atstovų. Šis reikalavimas yra būtina sąlyga, kad galiotų sutarties pakeitimai ir papildymai. Šios sąlygos atsisakymas įmanoma tik laikantis galiojimo reikalavimo.

 

14. Jei viena iš šios sutarties sąlygų  taptų negaliojanti ar neveiksminga, tai neturi įtakos likusių sutarties sąlygų galiojimui. Šalys įsipareigoja pakeisti negaliojančias nuostatas naujomis nuostatomis, kurios teisiškai būtų kuo artimesnės negaliojančių nuostatų turiniui. Jei šalys nepriima draugiško sprendimo pakeisti negaliojančią, neveiksmingą ar neįgyvendinamą nuostatą, bendrosios kompetencijos teismai nusprendžia dėl šios sąlygos pritaikymo.

 

15. Bet kurios šalies atsisakymas pasinaudoti teisėmis pagal šią sutartį tam tikru metu ar per tam tikrą laikotarpį nelaikomas tos šalies teisės atsisakymu ar atsisakymu ją įgyvendinti vėliau.

 

16. Šiaulių apylinkės teismas yra atsakingas už visų šalių ginčų, kylančių dėl šios sutarties galiojimo, vykdymo, aiškinimo, taikymo ir įgyvendinimu, vertinimą.

 

17. Šią sutartį reglamentuoja išimtinai Lietuvos Respublikos įstatymai, išskyrus kolizijų teisę ir  įskaitant tarptautines sutartis.

 

18. Ši sutartis pakeičia visas iki tol tarp MOTUS REGULARIS ir licencijos gavėjo sudarytas sutartis dėl domenų, kurių pavadinime vartojamas prekės ženklo "CANTIENICA®" pavadinimas, naudojimo.   

 

Šiauliai. 2019.10.31

Vieta, data                                                                              

 

 

........................................................                             .........................................................................

Saulius V.Daunoras

VšĮ MOTUS REGULARIS                                                                     (vardas, pavardė)

 

Du egzemplioriai

bottom of page